Đổi ngôn ngữ
Hủy [esc]

Trò chơi của bạn
đi muôn nơi.

Không cần chuyển đổi.

Steam Deck chạy trên SteamOS 3.0, và nhờ Proton, khả năng cao bản build sẽ hoạt động tốt ngay từ khi xuất xưởng. Để tìm hiểu thêm về cách thử nghiệm trò chơi, giúp trò chơi chạy tốt hơn trên Deck, hoặc yêu cầu một bộ kit nhà phát triển, mời bạn ghé trang Steamworks.

Phiên chơi thực chạy trên thiết bị mẫu

Thử vọc Deck nào!

Bắt đầu giao hàng Steam Deck từ tháng 12/2021.