Đổi ngôn ngữ
Hủy [esc]

Tin tức & Cập nhật

28 Thg06, 2024

Cập nhật phần mềm Steam cho Deck - 28/06

27 Thg06, 2024

Cập nhật Beta của phần mềm Steam cho Deck - 27/06

26 Thg06, 2024

SteamOS 3.6.8 (Beta): Cập nhật cho cập nhật

26 Thg06, 2024

Cập nhật Beta của phần mềm Steam cho Deck - 26/06

25 Thg06, 2024

Xem trước SteamOS 3.6.7: Không gian màuuuuuu

Thử vọc Deck nào!

Steam Deck đang được giao đi.