Đổi ngôn ngữ
Hủy [esc]

Tin tức & Cập nhật

30 Thg05, 2023

Cập nhật Beta của phần mềm Steam cho Deck - 30/5

25 Thg05, 2023

Cập nhật Beta của phần mềm Steam cho Deck - 25/5

23 Thg05, 2023

Cập nhật Beta của phần mềm Steam cho Deck - 23/5

19 Thg05, 2023

Cập nhật Beta của phần mềm Steam cho Deck - 19/5

17 Thg05, 2023

Cập nhật Beta của phần mềm Steam cho Deck - 17/5

Thử vọc Deck nào!

Steam Deck đang được giao đi.